محصولات قابل ارائه

 • مازوت
 • لوب کات
 • نفتا
 • اسلک واکس
 • آیزوفید
 • آیزوریسایکل
 • گاز مایع
 • گوگرد خالص
 • فورفورال
 • عایق صنعتی
 • نفت گاز
 • نفت سفید